Wyniki wyszukiwania banki

ZŁOTA INICJATYWA

Data: 06.11.2014

Argumentów za zwiększeniem rezerw w złocie jest dużo, tak jak w przypadku likwidacji OFE - na tak i na nie. Nie ulega jednak wątpliwości, że wobec gigantycznej dynamiki drukowania dolara przez FED utrzymywanie przez NBP 36% rezerw w tej walucie i jednocześnie 4% w złocie, jest nieporozumieniem. Mamy poważne obawy, potwierdzone nagraniami z restauracji u Sowy, że prezes NBP bardziej interesuje się długością penisa innego członka rady, niż odpowiednią strukturą rezerw. Wiemy również, iż minister dokonywał politycznych nacisków na drukowanie złotówek. W tej sytuacji nie mamy najmniejszej wątpliwości, że to obywatele powinni zdecydować o tej sprawie za gnuśnych, nieodpowiedzialnych polityków i urzędników, odpowiadając w referendum ogólnopolskim na identyczne pytania, na jakie teraz odpowiadają Szwajcarzy.

Referendum
Problem nie dotyczy tylko polityków i NBP. Problem dotyczy obywateli, bo chodzi o realną wartość naszych pieniędzy. O wartości naszej pracy decyduje polityka monetarna. Wojna walutowa jaka trwa na świecie oraz fatalna struktura rezerw NBP sprawia, że obywatele mogą czuć, iż aparat urzędniczy państwa Polskiego nie chroni odpowiednio ich pracy. Istnieje realna sytuacja, w której okazać się może, że pieniądze, które zarabiamy są warto tyle co papier wrzucany na podpałkę do pieca. Możemy też w referendum zdecydować, aby złotówka miała większe realne pokrycie w złocie zdeponowanym w kraju.

Demokracja Bezpośrednia rozpoczyna zbierania podpisów pod wnioskiem referendalnym na wzór Szwajcarskiego.
Wniosek do marszałka Sejmu zostanie złożony 06.10.2014 - relacja filmowa wkrótce.
Referendum

Pełna treść wniosku referendalnego

Warszawa, 05.11.2014


Demokracja Bezpośrednia
ul. Nowolipki 14/130
01-019 Warszawa


Radosław Sikorski
Marszałek Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej
ul. Wiejska 4/6/8
00-902 Warszawa


Wniosek
o poddanie pod referendum ogólnokrajowe
sprawy o szczególnym znaczeniu dla państwa
„Złota inicjatywa”
Działając na podstawie art. 63. ust. 3. ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym oraz art. 65. ust. 2. Regulaminu Sejmu, zgłaszam wniosek o poddanie pod referendum ogólnokrajowe sprawy o szczególnym znaczeniu dla państwa i obywateli, z następującymi propozycjami pytań:

1. Czy popierasz, aby złote rezerwy Narodowego Banku Polskiego nie mogły być wystawione na sprzedaż?
2. Czy popierasz, aby złote rezerwy Narodowego Banku Polskiego były przechowywane w Polsce?
3. Czy popierasz by Narodowy Bank Polski przechowywał swoje aktywa w złocie (nie mniej niż 20% rezerw)?

Proponowane odpowiedzi: twierdząca lub przecząca.


Paweł Tanajno
w imieniu członków
Demokracji BezpośredniejArgumentacja

Duża grupa społeczeństwa nie zorientowała się, że część naszego narodowego majątku – złota - jest za granicą, i że już ponad połowa tych rezerw złota została sprzedana. USA (a właściwie Bank Rezerwy Federalnej FED) i UE (a właściwie Europejski Bank Centralny EBC) robią wszystko by pogrzebać ich waluty: Dolara Amerykańskiego i Euro. Coraz bardziej nasz Bank Centralny jest zmuszany do podejmowania dużego ryzyka. A im większe ryzyko, tym ważniejsze odpowiednie zabezpieczenie rezerw złota!

Tylko z niezależnym Bankiem Centralnym i niezależnością waluty, mogą zostać zapewnione samodzielność i dobrobyt Polski. Im większe są rezerwy złota, tym bardziej niezależny jest Narodowy Bank Polski i tym mniej można poddać go presji z zewnątrz. Zatem ta inicjatywa nie tylko wzmacnia niezależność NBP, ale faktycznie całej Polski.

Nawet najlepsi eksperci finansowi na świecie nie wiedzą, jak rozwinie się sytuacja na rynkach finansowych, cen akcji, kursów walutowych itp. Ale doświadczenia pokazują, że im bardziej niepewne czasy w gospodarce, tym ważniejsze są rezerwy złota.

Inicjatywa "Uratuj nasze polskie złoto" wymaga:
- zakazu dalszej sprzedaży złota,
- złoto Narodowego Banku Polskiego ma być przechowywane w Polsce,
- Narodowy Bank Polski ma obowiązek przetrzymywania części swoich rezerw w złocie (co najmniej 20% aktywów).

Wszelkie inicjatywy w tym kierunku zostałyby odrzucone przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Tak więc, pozostaje już tylko inicjatywa obywatelska.
OPINIE
» http://www.bankier.pl/wiadomosc/Czy-polskie-zloto-powinno-wrocic-do-kraju-3098770.html
» http://michalwroblewski.blog.pl/2013/10/30/rezerwy-walutowe-nbp-i-sprawa-zlota/
» http://oddajcienaszezloto.pl/polskie-zloto-czas-na-powrot-i-zwiekszenie-rezerw/
» http://natemat.pl/66643,odzyskamy-polskie-zloto-z-londynu-trwa-akcja-oddajcie-nasze-zloto
» http://www.pb.pl/2970681,70017,nbp-nie-planuje-sprowadzenia-polskich-rezerw-zlota-do-kraju

Tarcza chroniąca kredytobiorców przed spekulacjami finansowymi.

Data: 04.11.2014

Popierasz ? Podpisz na stronie wniosek - » http://db.org.pl/nie-lubie-bankow.php

Referendum w Szwajcarii na temat pełnego pokrycia dla franka w złocie, może wywindować kurs franka nawet do 4 zł. To świetna okazja, aby udowodnić obywatelom Polski, że istnienie państwa, naszej wspólnoty ma sens, żeby udowodnić, że redukcja państwa jaką proponuje Korwin-Mikke to idiotyczna propozycja. Demokracja Bezpośrednia stojąc na stanowisku, iż organy państwa powinny bronić obywateli przed skutkami międzynarodowych machinacji finansowych.

Problem nie dotyczy oczywiście tylko osób z kredytami we frankach szwajcarskich. Tarcza ochronna przed spekulacjami i oszustwami finansowymi jaką proponuje Demokracja Bezpośrednia służyć będzie wszystkich obywatelom - 6 mln którzy mają kredyty w złotówkach w bankach, parabankach, firmach pożyczkowych (chwilówki) itp.
Projekt nie promuje rozdawnictwa,dopłaty lub o innych rozwiązań, które obciążałyby budżet państwa. DB opiera się na projektach obywatelskich i jeden z nich chcemy zaproponować. Celem tego projektu jest przeniesienie ciężaru związanego z międzynarodowymi zawirowaniami gospodarczymi na banki a nie na klientów lub budżet państwa, co jest szczególnie istotne z uwagi na fakt, iż banki w Polsce są w zdecydowanej większości ekspozyturami międzynarodowych organizacji finansowych.

Podkreślenia wymaga fakt, iż inżynieria finansowa, w szczególności międzynarodowa, osiągnęła taki poziom, że nawet tzw. eksperci nie są w stanie odpowiednio wcześniej diagnozować zjawisk zachodzących na rynkach finansowych. Po aferze podsłuchowej dowiedzieliśmy się również, że prezes NBP jest uwikłany w politykę i dla interesów politycznych gotowy jest drukować pieniądze.
W tej sytuacji trudno wymagać aby w starciu z bankami i instytucjami finansowymi obywatel miał równe szanse. Nie ma do dyspozycji stek analityków, nie ma do dyspozycji miliardów gigabajtów danych, nie ma narzędzi informatycznych do analizy strumieniowej. Zatem trudno mówić aby wobec całkowitego braku danych mógł podejmować słuszne decyzje. Dlatego tarcza ochronna przed bankami jaką proponuje Demokracja Bezpośrednia zmierza do wyrównanie tych relacji i przeniesienia dużej części ryzyka na banki, które posiadają dostateczny zasób informacji aby te ryzyko ponosić.

Referendum
Dlatego DB proponuje prostą zmianę w kodeksie pracy i ustawie o prawie naprawczym i upadłościowym polegającą na zwiększeniu kwoty wolnej od zajęć komorniczych :
art 87{1} §1 ust. 2 Kodeksu pracy poprzez zmianę treści z:
"Wolna od potrąceń jest kwota wynagrodzenia za pracę w wysokości:
1) minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów, przysługującego pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych - przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne"
na
" Wolna od potrąceń jest kwota wynagrodzenia za pracę w wysokości:
1) trzykrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów, przysługującego pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych - przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne"

W art. 11. ustawy prawo naprawcze i upadłościowe poprzez dodanie ust. 3 w brzmieniu:

3. Dłużnika będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, uważa się za niewypłacalnego także wtedy, gdy na bieżąco wykonuje swoje wymagalne zobowiązania pieniężne lecz suma okresowych zobowiązań pieniężnych przewyższa 3/4 jego dochodów.


Dlaczego takie zmiany :
Osoba zarabiająca ponad przeciętne wynagrodzenie np. 7 tys. zł, posiadająca stabilną pracę i przeciętne mieszkanie kupione w 2007-2008 roku na kredyt we frankach, po wzroście kursu fanka będzie mogła oddawać bankowi nawet 5 tys. zł ze swojego wynagrodzenia na ratę mieszkania. Po opłatach czynszu, telefonu, prądu i bilety na dojazdy do pracy, wydatków koniecznych (awarie, szkody) na prowadzenie normalnej aktywności życiowej zostaje 500 zł.
Osoby które jawią się w oczach opinii publicznej jako ludzie sukcesu w rzeczywistości są "żywymi trupami", gdyż nie stać ich nawet na przysłowiową kawę w kawiarni na spotkaniu z przyjaciółmi. Gdy sytuacja dotyczy rodzin, tragedia ubóstwa ludzi aktywnych zawodowo dotyka także dzieci. Rodziny takie nie mogą liczyć na żadną pomocą państwa dla osób ubogich, gdyż oczywiście wedle danych z PIT mają bardzo duże dochody i majątek w postaci nieruchomości.
Ta sytuacja rodzi wiele patologii społecznych i obciążeń psychicznych dla tych ludzi - między innymi zwiększony poziom samobójstw znajduje w tym swoją przyczynę.
Wprowadzenie wyższej kwoty zwolnionej od egzekucji komorniczej zdyscyplinowałoby banki, zmuszając do szukania ugody z klientami, restrukturyzacji zadłużenia, obniżenia rat lub oprocentowania a przede wszystkim pozwoliłoby ciężko pracującym obywatelom prowadzić normalne życie.
Więcej na stronie » http://db.org.pl/nie-lubie-bankow.php

Relacja filmowa ze złożenia na ręce marszałka projektu nowelizacji w/w ustaw.
Słowa kluczowe odnoszące się do tekstu db,db.pl,bank,db easyNET,Deutsche Bank Polska,db Makler.

Pierwsze efekty naszej akcji: » http://db.org.pl/aktualnosci/no-i-sa-efekty-interwencji-demokracji-bezposredniej/127/