Uchylenie przepisu o obrazie głowy państwa

Krytyka władzy jest jednym z podstawowych aspektów wolności słowa w demokratycznym państwie. W ojczyźnie błazna Stańczyka, w państwie o tak długiej tradycji demokracji, powinno być to oczywiste. Wciąż jednak w polskim kodeksie karnym znajduje się paragraf 2 artykułu 135 o brzmieniu: "Kto publicznie znieważa Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3". Zapis ten sprawia, że interwencja prokuratora w przypadku obrażenia głowy państwa jest konieczna bez zgody Prezydenta. Sąd rozpatruje akty oskarżenia bo waga artykułu 135 nie zachęca do oddalenia prokuratorskiego wniosku. Jest to jednak archaiczny przepis, zupełnie nie znajdujący uzasadnienia w nowoczesnej demokracji.

Partia Demokracja Bezpośrednia uchyli paragraf 2 art. 135 kodeksu karnego. Uchylenie przepisu nie odbierze Prezydentowi RP możliwości chronienia swoich dóbr osobistych na drodze cywilnej, tak jak czynić to może każdy obywatel. Zniesie natomiast przymus interwencji prokuratora w przypadku obrażenia głowy państwa, a także uprzywilejowaną pozycję władz państwowych w prawie.

W Stanach Zjednoczonych Ameryki, konstytucja zabrania uchwalenia prawa, które mogłoby zakazać znieważenia funkcjonariusza publicznego. Od 2004 roku odpowiedzialność karna nie obowiązuje za obrazę monarchy w Wielkiej Brytanii. W Niemczech za znieważenie Prezydenta można ponieść karę nawet do 5 lat pozbawienia wolności, ale ściganie sprawcy uzależnione jest od jego zgody. Członkowie partii Demokracja Bezpośrednia zdają sobie sprawę ze szczególnej rangi Prezydenta jako Strażnika Konstytucji RP, wybranego w bezpośrednich, powszechnych wyborach. Nie widzą jednak powodu by w kodeksie karnym państwa polskiego pozostawał archaiczny zapis. Paragraf 2 artykułu 135 jak dotąd zmusza tylko prokuraturę i sądy do marnowania czasu i pieniędzy na występy drugorzędnych działaczy politycznych i dlatego musi zniknąć z polskiego porządku prawnego.

Juliusz Jerzy 2014-02-23 18:41:30
To teraz będzie można wyzwać prezydenta od H.., K.... itd?A Twórców tego programu nie ,bo chroni ich kodeks cywilny, aberracja!
Romuald Piątek 2013-11-11 06:20:05
Nadal jestem przeciw zniesieniu art 135 pqragraf 2 KK - albowiem zniesie możliwość ujawnienia - a tak się stało w moim przypadku zarzutów p-ko Prezydentowi RP - tu w moim przypadku subsydiarnego aktu oskarżenia p-ko b. Marszałkowi Sejmu = a który wniosłem przecież pod rygorem art 234 KK do SR W-wa-Śródmieście pod sygnaturą II Ko 297/11 dnia 24.03.2011 - któremu sędzia bandyta A.Radojewska w tajnym sądzie nie nadała biegu !!! Czekam na proces który go ujawni , oraz ujawni samodzierżawie prawa w wymiarze sprawiedliwości RP
Romuald Piątek 2013-10-18 07:28:23
Informuję , że me znieważanie=zniesławianie wg art 213 KK doprowadziło do wniesienia aktu oskarżenia p-ko mnie za znieważanie prezydenta RP wg litery art 135 p 2 KK - terminu jeszcze nie wyznaczono - zawiadomię jako wydarzenie na FB - tylko , że ja mam dowód nie do podważenia !!! : Postanowienie SN wydane jednoosobowo w tajnym sądzie - ( czyli bez zawiadomienia mnie !!! ) - by ukryć , że w powtórnej apelacji SA Gdańsk uczestniczyli wszyscy trzej sędziowie nieuprawnieni z mocy art 48 KPC , oraz uwaga !!! - nie nadano biegu memu subsydiarnemu aktowi oskarżenia p-ko Tuskowi , Komorowskiemu , Seremetowi itd = czy art 253 KPA nie obowiązuje , czy nie obowiązuje art 53 KPK = czy art 32 Konstytucji nie obowiązuje ??? !!! Więcej na YT : <youtube.com/user/romualdpiate> oraz na FB : <facebook.com/romualdpiatek> mail do mnie : <romualdpiatek@gmail.com> oraz telefon : 601 666 880
Piatek Romuald Gdynia Spokojna 32
Romuald Piątek 2013-08-20 14:05:12
Usunięcie art 135 p 2 KK tylko będzie na rękę prokuratorom i sędziom !!! Wszyscy zapominacie o art 213 KK !!! Jeśli jest zasadne znieważanie ( czyli zniesławianie wg art 213 KK ) prezydenta , to winno być postawienie zarzutu prezydentowi i dalej wniesienie p-ko niemu aktu oskarżenia z urzędu . Art 32 Konstytucji mówi o równości wobec prawa!!!