Referendum lokalne

Silny samorząd to samorząd słuchający potrzeb mieszkańców. W Polsce samorządy decydują o realizacji zadań praktycznie w oderwaniu od opinii społeczności lokalnych. Podejmowane decyzje są zwykle wypadkową gry sił stronnictw politycznych na danym terenie, niekonieczne zgodną z oczekiwaniami mieszkańców. Mimo, że samorządy mogą korzystać z prawa do konsultacji społecznych to narzędzia demokracji bezpośredniej są w praktyce rzadko stosowane. Obecnie władze mogą przeprowadzić referenda oraz konsultacje z mieszkańcami w sprawach ważnych (przy czym brakuje definicji prawnej, co miałoby to oznaczać). Ich tryb i zasady pozostają do decyzji rad - wyniki nie są wiążące, dlatego zdanie i wola obywateli jest zazwyczaj ostatnim czynnikiem branym pod uwagę, lub zupełnie nieobecnym. Dlatego partia Demokracja Bezpośrednia wprowadzi:

  1. Referendum kierunkowe, w którym mieszkańcy będą mogli podejmować w sposób wiążący dla samorządu, istotne decyzje lokalne. Tematami referendum kierunkowego będą np. strategie rozwoju, wieloletnie plany zagospodarowania czy przekrojowe decyzje o przeznaczeniu gminnego majątku. Propozycje referendum będzie mógł wysunąć sam samorząd (1/3 członków rady) lub grupa obywateli danego obszaru, lokalna struktura partii politycznej czy organizacja społeczna. Propozycja będzie mogła mieć charakter niesformułowany i sformułowany. Propozycja niesformułowana dotyczy generalnego postulatu, ogólnych wytycznych. Propozycja sformułowana dotyczy konkretnego projektu aktu prawa miejscowego. Referendum może przybrać także zawierać propozycję opcjonalną polegają na dokonaniu wyboru spośród kilku sformułowanych propozycji.

  2. Referendum fiskalne, a zatem szczególne referendum kierunkowe, w którym mieszkańcy podejmować będą decyzje o zmianach wysokości podatków, opłat i obciążeń, czy tzw. danin lokalnych. Decyzje o zmianach wysokości podatków i ich przeznaczenia będą poddawane pod głosowanie.

  3. Budżet partycypacyjny, a zatem 5% budżetu ogólnego gminy, który przeznaczony będzie na konkretny, lokalny cel w drodze nieobligatoryjnego referendum.

Wniosek o przeprowadzenie każdego z wyżej wymienionych referendów będzie musiał opierać się na konkretnym, uzasadnionym finansowo projekcie. Wniosek zawierać będzie musiał także pytanie, albo warianty rozwiązań zaproponowane do wyboru. Jeśli referendum dotyczy samoopodatkowania – także cele oraz jego zasady. Referenda te nie będą mogły natomiast dotyczyć spraw zastrzeżonych kompetencyjnie dla innych organów zgodnie z odpowiednimi przepisami ustawowymi.

Ponadto w celu ułatwienia zaangażowania społeczności lokalnej partia Demokracja Bezpośrednia obniży próg wymaganych podpisów do zwołania referendum lokalnego do poziomu 5% mieszkańców gminy oraz 3% mieszkańców województwa. Zniesiony zostanie także wymóg frekwencji. Każde referendum lokalne będzie wiążące, bez względu na frekwencję.

Referendum kierunkowe przybliży samorząd do mieszkańców, zaś referendum fiskalne nauczy ich gospodarności. Doświadczenia państw o mocniej, ugruntowanej samorządności wskazują, że mieszkańcy którzy wspólnie decydują w drodze referendów o samo opodatkowaniu, cechują się wyższą gotowością do ich ponoszenia. Budżet partycypacyjny uczy mieszkańców odpowiedzialności za własne decyzje, trudnej sztuki realizmu, poszukiwania kompromisu, w miejsce kierowania samych oczekiwań i żądań.

To pierwszy krok w stronę uczynienia samorządu organem w służbie mieszkańców, a nie partyjnych baronów i ich podwładnych, którymi wypełnione są obecnie rady samorządów.

Bartek Dziubek 2014-07-26 13:09:15
"Referendum fiskalne, a zatem szczególne referendum kierunkowe, w którym mieszkańcy podejmować będą decyzje o zmianach wysokości podatków, opłat i obciążeń" Czyli może istnieć gmina w której 49% mieszkańców ma całą własność(posesje, nieruchomości), a pozostałe 51% bez własności może zdecydować jak ich opodatkować. Nawet lepiej może ich opodatkować 1 człowiek, wystarczy że tylko on pójdzie na referendum(w końcu nie ma progu frekwencyjnego). -,- demokracja uber alles.