Dlaczego warto wystartować z listy Demokracji Bezpośredniej

Niezależne komitety lokalne bez listy ogólnopolskiej mają mniejsze szanse, co zostało wielokrotnie potwierdzone. Warto startować razem !

Wbrew powszechnie panującej opinii kandydaci niezależni w wyborach do rad i sejmików mają dużo gorsze szanse, niż kandydaci partyjni lub zjednoczeni w ogólnopolskim komitecie. Po pierwsze dlatego, iż zgodnie z potwierdzoną zasadą, wyborcy mimo, że żywią niechęć do partii politycznych, w chwili wyborów, nie mając wystarczającej wiedzy o lokalnych inicjatywach, nie znając kandydatów, decydują się ostatecznie poprzeć listy partyjne mające ogólnopolską renomę.

Dowodem na taki stan rzeczy są wydarzenia z Elbląga z 2013 roku. Niezależny komitet wyborczy obywateli najpierw zebrał 10% głosów uprawnionych do głosowania pod wnioskiem o referendum za odwołaniem prezydenta, potem doprowadził do skutecznego referendum z wystarczającą frekwencją 30%. W wyborach zaś na nowego prezydenta lider "niezależnych" uzyskał wynik najgorszy, niższy od wyniku najgorszej partii.

Aby wystartować jako nr 1 lub jako kandydat w systemie JOW z list Demokracji Bezpośredniej nie musisz być członkiem partii. Demokracja Bezpośrednia to otwarte narzędzie wyborcze pozwalające łączyć siły NGOsów, kandydatów niezależnych, obywatelskich komitetów. Startując z naszych list zachowujesz pełną autonomię. Jedyny warunek to poparcie dla programu DB. Naszym celem jest, aby na listach Demokracji Bezpośredniej, do wyborów samorządowych, członkowie DB stanowili promil kandydatów. Cała lista ma być ogólnopolskim porozumieniem niezależnych, bezpartyjnych obywateli, samorządowców.

W pierwszej kolejności będziemy dążyć do zarejestrowania ogólnopolskiej listy do sejmików wojewódzkich, co uprawni nas do otrzymania jednego ogólnopolskiego numeru dla całej listy wyborczej do wszystkich organów samorządowych. Z punktu widzenia technicznego wyborów to najistotniejszy punkt kampanii. Ogólnopolska lista będzie brała udział w sondażach, przedstawiciele będą uwzględniani w debatach samorządowych w mediach ogólnopolskich. Synergia niezależnych kandydatów, skupiona w jednej wspólnej ogólnopolskiej liście, daje dodatkowe punkty poparcia lokalnego wśród wyborców, dla których informacje w mediach ogólnopolskich nadają wiarygodność kandydatom. Oprócz korzyści wyborczych skumulowana kampania marketingowa daje większe korzyści, niż lokalna, np: wspólna organizacja produkcji materiałów marketingowych pozwala obniżyć koszty.

Jakie problemy organizacyjne napotykają kandydaci niezależni i co zyskują startując razem z DB?

Wybory, oprócz klasycznej pracy kandydata - spotkania z wyborcami - wymagają ogromnej pracy sztabowej: zgłoszenia urzędowe, porady prawne, rozliczenia kampanii w PKW, wiedzy w zakresie wizerunku, marketingu, efektywnej obsługi kampanii internetowych, przygotowanie do prowadzenia debat, technika autoprezentacji itp. Stworzenie jednego komitetu po pierwsze deleguje odpowiedzialność, po drugie ogranicza tysiące powtarzalnych prac sztabowych, wykonywanych przez niezależnych kandydatów, do prac jednego sztabu. Korzyści są ogromne.

Czy kandydat niezależny może dalej promować siebie i swoją organizację w trakcie kampanii, a nie Demokrację Bezpośrednią?

Koncepcja Demokracji Bezpośredniej, jako formy wyborczej, otwartej i stworzonej dla niezależnych, bezpartyjnych kandydatów, zakłada, że w materiałach marketingowych tylko w wyniku wymogów prawnych pojawi sie dopisek "Materiał finansowany z KW Demokracja Bezpośednia". Nie trzeba umieszczać logo DB ani innych materiałów związanych z Demokracją Bezpośrednią. Przykładowo obiekt reklamowy organizacji lokalnej "Szybka kolej dla Bielawy" utrzymuje cały czas dotychczasowy wygląd, używa dotychczasowej nazwy i haseł. Wszystko pozostaje bez zmian, za wyjątkiem w/w dopisku.

Na jakie poparcie liczy Demokracja Bezpośednia w wyborach samorządowych?

Demokracja Bezpośrednia nie pojawia się w wynikach badań sondażowych z nazwy, ponieważ teleankieterzy, dzwoniący z pytaniem sondażowym, wymieniają tylko 7 partii. Jeśli ktoś wskazuje DB, zapisywane jest to do grupy "Inna partia". Nasze wewnętrzne sondaże wskazują w lipcu 2014 na poparcie 6,6%. Statystyki wskazują, że w efekcie zarejestrowania pierwszy raz przez Demokrację Bezpośrednią listy ogólnopolskiej można liczyć na odebranie elektoratu antysystemowego (głosującego wcześniej na Ruch Palikota, a potem na KNP) - co daje kolejne 4-5% poparcia. Synergia wspólnego startu kandydatów niezależnych i pierwszej tego rodzaju nie-partii Demokracja Bezpośrednia powinno pozysać kolejne procenty poparcia. W sumie liczymy na kilkunastoprocentowy wynik w wyborach samorządowych, po spełnieniu w/w założeń strategicznych.

Praca radnego łatwa dla każdego. Dieta 2600 zł co miesiąc za 3 dni pracy. Co musisz robić będąc radnym ?

Czym zajmuje się radny ?
Radny czyta i podejmuje decyzje. Przed podjęciem każdej decyzji otrzymuje opracowany materiał od odpowiednich urzędników i obywateli. Na tej podstawie podejmuje decyzje. Jeśli lubisz czytać i lubisz podejmować decyzje - zostań radnym.

Jaki jest czas pracy radnego ?
Sesje rady trwające po kilka godzin odbywają się przeciętnie 2 do 3 razy w miesiącu.

Zakres decyzji radnego :
- uchwalanie statutu gminy,
- ustalanie wynagrodzenia wójta, stanowienie o kierunkach jego działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności,
- powoływanie i odwoływanie skarbnika gminy, który jest głównym księgowym budżetu - na wniosek wójta,
- uchwalanie budżetu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego tytułu,
- uchwalanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
- uchwalanie programów gospodarczych,
- ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki,
- podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach,
- podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu,
- określanie wysokości sumy, do której wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania,
- podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku,
- podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych,
- podejmowanie uchwał w sprawach herbu gminy, nazw ulic i placów będących drogami publicznymi lub nazw dróg wewnętrznych w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, a także wznoszenia pomników,
nadawanie honorowego obywatelstwa gminy,
- podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów,
- stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy.

Daj zarobić Twoim znajomym nawet 1500 zł za jeden dzień pracy

Każdy kandydat na radnego będzie mógł wskazać do 5 zaufanych osób do pracy w komisjach wyborczych. Każda osoba za jeden dzień pracy w Obwodowej Komisji Wyborczej otrzymuje 300 zł diety.

Praca w Obwodowej Komisji Wyborczej - 300 zł za dzień pracy. Jak się zgłosić ?

Do pracy w Obwodowej Komisji Wyborczej kieruje organizacja, która zarejestruje komitet wyborczy (rejestracja oznacza złożenie właściwej liczby podpisów poparcia do odpowiedniej jednostki PWK). W przypadku wielu komitetów, pierwszeństwo mają kandydaci kierowani przez partie, które zarejestrowały listę ogólnopolską. Listę okręgową Demokracja Bezpośrednia zarejestruje, gdy zbierze odpowiednią liczbę kandydatów do Sejmików Wojewódzkich i wymaganą liczbę podpisów poparcia dla każdego kandydata (300 podpisów). Każdy zarejestrowany kandydat do Sejmiku będzie mógł wskazać 25 kandydatów do Okręgowych Komisji Wyborczych
Zatem kandydaci do OKW powinni rozważyć kandydowanie do Sejmiku, lub wskazać kandydata bo to najłatwiejsza droga uzyskania zatrudnienia w OKW. Nie wymaga to wiele pracy ani nakładów finansowych. Obywatelskie i bezpartyjne kandydatury są mile widziane i pomagają budować społeczeństwo obywatelskie.
Oczywiście każdy zainteresowany tylko pracą w OKW może się zarejestrować na stronie z kandydatami, wybierając zakładkę Sejmik a w części opisowej środowiskowej wpisać wyłącznie litery OKW. To pozwoli nam skontaktować się z toba i zgłosić cię do OKW, jeśli kandydat do Sejmiku nie będzie miał chętnych do pracy w OKW w twoim regionie.